Nie lubimy nieporozumień, za to cenimy sobie porządek i jednoznaczność reguł, wg których funkcjonujemy.
Dlatego opracowaliśmy Regulamin, który wyjaśnia zasady prowadzenia warsztatów w Centrum Rozwoju INVENTUM – Pracownia umiejętności.

I. Zasady ogólne:

 1. Dokładamy starań, aby nasze warsztaty były bezpieczne. Jednak nie stosujemy segregacji sanitarnej na zajęciach (uczestnikami mogą być osoby zarówno zaszczepione jak i niezaszczepione na covid19). Uczestnicy decydując się na zakup warsztatów akceptują ten fakt.
 2. Dezynfekujemy stoły i krzesła przed zajęciami. Zapewniamy także płyn dezynfekujący dla uczestników. Zachowujemy dystans społeczny tam, gdzie warunki na to pozwalają.
 3. Podczas realizacji warsztatów stosujemy się do ogólnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa.
 4. Niektóre warsztaty mogą mieć określone dodatkowe wymagania związane z BHP (zazwyczaj w postaci wymagań co do ubioru bądź upięcia długich włosów). Znajdują się one w opisie warsztatu. Osoby, które nie dostosują się do tych wymogów mogą zostać odsunięte od wykonania niektórych czynności, bądź mogą nie zostać dopuszczone do uczestnictwa w zajęciach.
 5. Wszyscy uczestniczący w zajęciach oraz instruktor mają obowiązek traktowania się wzajemnie z szacunkiem i zachowywania się zgodnie z przyjętymi dobrymi obyczajami.
 6. Instruktor jest upoważniony do usunięcia z zajęć uczestnika, którego zachowanie jest naganne, odbiega od ogólnie przyjętych norm, utrudnia prowadzenie zajęć bądź swoim zachowaniem stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla siebie lub innych uczestników.
 7. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zaleceń instruktorów, gdyż może mieć to bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo uczestników warsztatów.  
 8. Zajęcia mają określoną minimalność ilość uczestników wynikającą z ekonomiki przedsięwzięcia. Zmniejszenie liczby uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum (ustalonego indywidualnie w każdej grupie) może skutkować likwidacją grupy zajęciowej bądź odwołaniem warsztatu. W przypadku likwidacji grupy uczestnikowi zostanie zwrócona uiszczona opłata w wysokości proporcjonalnej do ilości niezrealizowanych zajęć. W przypadku odwołania warsztatu uczestnikowi zostanie zwrócona uiszczona opłata w całości.
 9. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć. Instruktorzy ponoszą odpowiedzialność za dziecko tylko w czasie trwania zajęć. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.
 10. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na mieniu (dot. przestrzeni udostępnionej na prowadzenie zajęć, jej wyposażenia, a także naszych urządzeń, w przypadku kiedy uczestnik użytkuje te narzędzia bez wiedzy instruktora). W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. 

II. Zapisy na warsztaty

 1. Zapisy na warsztaty odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego przy opisie warsztatów (w przypadku zajęć dla seniorów wyjątkowo możliwe są także zapisy drogą mailową bądź telefoniczną).
 2. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń uczestników. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, uczestnik pozostaje na liście rezerwowej. Z listy rezerwowej uczestnik może zostać przyjęty do grupy zajęciowej.
 3. Gwarancją miejsca jest wniesienie pełnej opłaty za zajęcia określonej w opisie warsztatu, zgodnie z zapisami określonymi w pkt. III

III. Opłaty za warsztaty

 1. Opłata za zajęcia jest wnoszona w pełnej wysokości z góry na min 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć (w przypadku warsztatów jednorazowych) bądź do 3. dnia miesiąca (w przypadku zajęć cyklicznych). Opóźnienie terminu wniesienia opłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników zajęć. Miejsce to możemy zaproponować osobom z listy rezerwowej.
 2. Opłaty za zajęcia prosimy wnosić przelewem na konto bankowe wskazane w zakładce kontakt – kliknij TUTAJ, aby sprawdzić nr konta. Osoba prowadząca zajęcia nie jest upoważniona do przyjmowania opłat w formie gotówki.
 3. Opłata za uczestnictwo w zajęciach cyklicznych ma charakter ryczałtu, co oznacza, że bez względu na ilość zajęć przypadających w danym miesiącu opłata jest stała. Wyjątkiem są zajęcia dla dzieci i młodzieży – w tym przypadku zasada nie dotyczy września, czerwca oraz ferii zimowych. W miesiącach tych należna stawka jest proporcjonalna do ilości zajęć, jaka będzie miała miejsce w danym miesiącu (obowiązuje kalendarz roku szkolnego ministerstwa edukacji). 
 4. Wykluczamy zwroty wniesionych opłat za zajęcia z przyczyn nieobecności uczestników lub rezygnacji z zajęć złożonych po rozpoczęciu miesiąca (w przypadku zajęć cyklicznych) bądź pod upływie terminu wskazanego w pkt 1 (w przypadku zajęć jednorazowych). Rezygnacja z części zajęć, które podlegają opłacie ryczałtowej, nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za dany miesiąc ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.
 5. Pkt. 4 stosuje się odpowiedni w przypadkach, o których mowa w pkt I.4 oraz I.6.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć w następujących przypadkach:
  – usprawiedliwionej nieobecności instruktora,
  – zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub tzw. siły wyższej.
  O odwołaniu zajęć informujemy telefonicznie, e-mailowo, SMS-em lub osobiście (przez instruktora).
 7.  Płatność za zajęcia niezrealizowane z powodów wymienionych w pkt. 4 zostanie rozliczona w kolejnym okresie rozliczeniowym, chyba, że odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie.
Dołącz do nas
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera.
Dbasz o rozwój Twoich pasji? My też. Zapisz się do naszego newslettera - będziesz otrzymywał informacje o naszych nowych warsztatach.
Nie sprzedajemy adresów naszych klientów. Podany przez Ciebie adres będzie wykorzystywany tylko do wysyłki newslettera.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.